มกราคม 31, 2022

ทำไมถึงต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีกรมโรงงาน

กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 (กรมอุตสาหกรรม)

จากกฎหมายดังกล่าวทำให้นายจ้างที่เข้าข่ายจะต้องทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมายข้อ 5 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรอง ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจําทุกปีโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐานซึ่งกฎหมายได้ระบุให้ทำการตรวจตามหัวข้อดังต่อไปนี้

  1. Single Line Diagram
  2. หม้อแปลง
  3. ระบบสายดิน
  4. พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ

– การตรวจ Single Line Diagram นั้นเราควรทำการตรวจสอบให้ตรงกับหน้างานมากที่สุดลองนึกดู่ว่าหากแบบใน single line ไม่ตรงกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งจริงในหน้างานไม่ว่าจะเป็นตู้ควบคุมหรือระบบปิดไฟฟ้าต่างๆ เมื่อเกิดปัญหาแล้วจะทำให้ไม่สามารถไล่วงจรได้อย่างรวดเร็วนั้นเอง

– การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ควรทำการตรวจสอบทุกๆ 1 ปี และทำ PM หม้อแปลงไฟฟ้าด้วยเช่นกันการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าจะช่วยให้เรายืดอายุการใช้งานหม้อแปลงให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้นและทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าทำการจ่ายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบควรทำการตรวจสอบการติดตั้งหม้อแปลง ตรวจคาปาซิเตอร์ Capacitor Bank และตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ( Power Factor) ตรวจสอบปริมาณกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงว่าผิดปกติหรือไม่ รวมไปถึงการจัดโหลดเพื่อให้เฟสสมดุล (Balanceload) และต้องทำการดูขนาดไฟหรือสายเมนระบบเมนสวิตช์ สภาพหม้อแปลงภายนอก

– การตรวจสอบระบบสายดิน ให้ทำการตรวจสอบตู้เมนของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งระบบ และ เครื่องจักรต่างๆ สายไฟและสภาพทางเดินสายไฟฟ้าว่าอยู่ในสภาพสมบูณร์หรือไม่สายดินของระบบไฟฟ้ามีความจำเป็นอย่างมากที่ช่วยให้เวลาที่มีการลัดวงจรของไฟฟ้าหรือมีไฟฟ้ารั่วจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความปลอดภัย ดังนั้นเราควรทำการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าค่าของสายดินนั้นอยู่ในมาตรฐานที่ทางกฎหมายตั้งไว้ ประมาณ​ไม่มากกว่า 5 Ω โอห์ม

– ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ พื้นให้แน่ใจว่าพื้นที่เก็บสารไวไฟหรือห้องจัดเก็บสารเคมีอันตรายไวไฟต่างๆนั้นมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานไม่ส่งผลต่อการลุกติดไฟหรือการระเบิดจากระบบไฟฟ้าที่ชำรุดและส่งผลให้เกิดไฟในพื้นที่เก็บสารไวไฟนั้นเอง การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในพื้นที่เก็บสารไวไฟนั้นควรทำการตรวจสอบการติดตั้งและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจสอบการจัดเก็บวัตถุไวไฟที่ต้องมีระบบความปลอดภัยพิเศษ รวมไปถึงการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า

ดาวน์โหลดกฎหมาย >