บริการตรวจสอบระบบ Fire alarm system.

ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริการตรวจ เช็ค ระบบ ไฟ อ ลามโดยวิศวกรมืออาชีพตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมออกรายงานรับรอง พร้อมข้อเสนอแนะปัญหาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบ Fire alarm ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย.

Need a car inspection?

ตรวจสอบตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel)

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีความสำคัญควรทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่ายังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ขั้นตอนการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ความสำคัญของการตรวจสอบ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ประโยชน์ในการตรวจสอบระบบ fire alarm จะช่วยให้เราได้รู้ถึงประสิทธิภาพของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น

อาจมีบางครั้งที่สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดังขึ้น เนื่องจากความผิดพลาดของระบบ เช่น สายไฟหลวม อุปกรณ์ชำรุด ทำให้ระบบส่งเสียงเตือนออกมา หรือเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นจริง แต่ระบบกลับไม่ทำงาน ทำให้ไม่สามารถแจ้งเตือนได้ ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบการทำงานของระบบแบบเต็มรูปแบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบการทำงานของระบบนั้น ต้องตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง และระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับ เช่น Heat Detector หรือ Smoke detector นั้น ส่วนมากมักจะให้ผู้รับเหมาที่มีความชำนาญในการตรวจสอบ เนื่องจากการติดตั้งมักอยู่บนที่สูง เช่น โครงสร้างอาคาร ทำให้เจ้าของอาคารไม่สามารถตรวจสอบเองได้ แต่หากเป็นสัญญาณแจ้งเหตุด้วยมือ ทางเจ้าของอาคารสามารถตรวจสอบเองได้เบื้องต้น ว่าอุปกรณ์นั้นสามารถส่งเสียงเตือนได้หรือไม่ อาจจะทำการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการทดสอบด้วยตนเองเบื้องต้น หากพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น จะได้แก้ไขได้ทันก่อนที่ระบบจะไม่สามารถใช้งาน