Fire pump system Inspection

ตรวจสอบระบบดับเพลิง ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มดับเพลิง

ทดสอบประสิทธิภาพ Performance Test อัตราการไหลที่กำหนด (Rated Capacity) ที่ความดันที่กำหนด (Rated Pressure) ที่อัตราการส่ง น้ําร้อยละ 140 ของอัตราการไหลที่กําหนด ตามมาตรฐาน NFPA20

ในปัจจุบัน มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในการตรวจสอบระบบดับเพลิง มี 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และมาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association)

ต้องตรวจสอบระบบดับเพลิงเมื่อไหร่

โดยการตรวจสอบระบบดับเพลิงนั้น สภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้กำหนดรายการตรวจสอบ วิธีการ และระยะเวลาไว้ดังนี้ 

 1. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • ขับด้วยเครื่องยนต์ ทดสอบเดินเดินเครื่องทุกสัปดาห์
 • ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ทดสอบเดินเครื่องทุกเดือน
 • เครื่องสูบน้ำ ทดสอบปริมาณการสูบน้ำและความดัน ทุกปี
 1. หัวรับน้ำดับเพลิง ตรวจสอบทุกเดือน
 2. หัวดับเพลิงนอกอาคาร ตรวจสอบทุกเดือน ทดสอบเปิดและปิดทุกปี บำรุงรักษาทุกครึ่งปี
 3. ถังน้ำดับเพลิง 
 • ระดับน้ำ ตรวจสอบทุกเดือน
 • สภาพถังน้ำ ตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง
 1. สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด  ตรวจสอบสายฉีดน้ำและอุปกรณ์ เดือนละครั้ง
 2. ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
 • Main drain ทดสอบการไหล 3 เดือนครั้ง
 • มาตรวัดความดัน ทดสอบค่าความดัน ทุก 5 ปี
 • หัวกระจายน้ำดับเพลิง ทดสอบ ทุก 50 ปี
 • สัญญาณวาล์ว ทดสอบ 3 เดือนครั้ง
 • สวิตช์ตรวจการไหลของน้ำ ทอสอบ 3 เดือนครั้ง
 • ล้างท่อ ทดสอบ 5 ปี
 • วาล์วควบคุม ตรวจสอบชีลวาล์ว ทุกสับดาห์ ตรวจสอบอุปกรณ์ล็อกวาล์ว ทุกเดือน ตรวจสอบสวิทซ์สัญญาณปิด – เปิดวาล์ว ทุกเดือน

จากระยะเวลาการตรวจสอบด้านบน เราจะเห็นว่ามีระยะเวลาการตรวจสอบแต่ละรายการที่แตกต่างกัน

ซึ่งการตรวจสอบ ทดสอบ ประจำสัปดาห์ หรือประจำเดือน สามารถตรวจสอบเองได้ โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ของบริษัทเอง เพราะเป็นการตรวจสอบ ทดสอบเบื้องต้น และเมื่อพบว่า มีความผิดปกติเกิดขึ้น ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขระบบต่อไป

7.3 ระบบดับเพลิง
 • บริการทดสอบประสิทธิภาพปั๊มดับเพลิง

ตรวจสอบระบบดับเพลิง

จัดโปรโมชั้นตรวจสอบระบบดับเพลิง ลด 50%.

ตรวจสอบระบบดับเพลิงมีความสำคัญอย่างไรทำไมถึงต้องทำการตรวจสอบ

ระบบดับเพลิง คืออะไร

ระบบดับเพลิง (Fire Protection System) คือ ระบบที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับดับเพลิง เพื่อป้องกันอัคคีภัย ไม่ให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง ซึ่งมีทั้งระบบ Manual และระบบอัตโนมัติ

ระบบ Manual คือระบบที่ต้องใช้คนเพื่อดำเนินการระบบจึงสามารถทำงานได้

ระบบอัตโนมัติคือระบบที่สามารถทำงานได้เองเมื่ออุปกรณ์ตรวจจับและส่งสัญญาณให้ระบบทำงานเช่นระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)

การตรวจสอบระบบดับเพลิงมีความสำคัญอย่างไร

ระบบดับเพลิง มีทั้งระบบ Manual และระบบอัตโนมัติ ซึ่งการเลือกติดตั้งนอกจากจะต้องดูข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว ยังต้องคำนึงถึงสถานที่ติดตั้งและประเภทของเชื้อเพลิงในบริเวณที่ติดตั้งด้วย ซึ่งหากเราต้องการติดตั้งระบบดับเพลิง แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มอย่างไร ปัจจุบันมีบริษัทที่รับออกแบบระบบดับเพลิงจำนวนมาก เราสามารถปรึกษากับบริษัทเหล่านั้น เพื่อให้ได้ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบดับเพลิงไม่ว่าจะเป็นระบบManual หรือระบบอัตโนมัติย่อมมีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะวัตถุประสงค์ของการติดตั้งคือเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้างเมื่อมีการติดตั้งมีการใช้งานก็ต้องมีการตรวจสอบการทำงานของระบบดับเพลิงด้วยเช่นกันเพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานอยู่เสมอซึ่งการตรวจสอบการทำงานของระบบดับเพลิงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นระบบที่ใช้สำหรับระงับอัคคีภัยเพื่อป้องการความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินหากระบบสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วย่อมสามารถระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีและกฎกระทรวงยังกำหนดไว้ว่านายจ้างต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย