พฤษภาคม 16, 2022

ทุกข้อควรรู้เกี่ยวกับถังดับเพลิงมือถือเป็นระบบดับเพลิงด้วยหรือไม่

ถังดับเพลิง (Fire Extinguishers)  ถือเป็นอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดหนึ่ง ที่ต้องใช้คน ในการฉีด จึงจะสามารถใช้งานได้ โดย กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ได้ให้ความหมายของถังดับเพลิงไว้ว่า

เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้  หมายความว่า เครื่องดับเพลิงที่มีลักษณะเป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก และใช้งานด้วยมือ ภายในบรรจุสารดับเพลิงซึ่งสามารถขับออกโดยใช้แรงดัน  ถังดับเพลิงเป็นอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีความสำคัญชนิดหนึ่ง ที่มีความจำเป็นต้องตรวจสอบความพร้อมของการใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนด และทุกๆ 5 ปี จะต้องทดสอบการรับแรงดัน เพื่อพิจารณาว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่

ใครสามารถตรวจสอบระบบดับเพลิงได้บ้าง

จากที่กล่าวไปแล้วข้างต้น หากเป็นการตรวจสอบ ทดสอบ ประจำสัปดาห์ หรือประจำเดือน เราอาจสามารถตรวจสอบเองได้หากเรามีความรู้และผ่านการอบรมมาแล้ว แต่หากเป็นการตรวจสอบ ทดสอบ ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ หรือความชำนาญเฉพาะทางแล้ว เราคงต้องให้หน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง เป็นผู้ดูแลระบบดับเพลิง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำเป็นหรือไม่ที่ต้องอบรมให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิง

นอกจากมีระบบดับเพลิงที่พร้อมใช้งานแล้ว ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ถ้าหากเรามีระบบที่ดีมากแค่ไหน แต่ถ้าไม่มีใครใช้งานได้ ระบบดับเพลิงนั้นก็ไม่มีความหมาย

ซึ่งการฝึกอบรม ได้ถูกระบุไว้ใน หมวด 8 ข้อ 28 ของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

สรุป

การตรวจระบบดับเพลิงมีความสำคัญอย่างมากเพราะสามารถช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินได้เมื่อมีการติดตั้งมีการใช้งานก็ต้องมีการตรวจสอบประจำตามระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและภายในสภานประกอบกิจการเองก็ต้องมีบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบด้วยเช่นกัน