มิถุนายน 20, 2022

อันตรายจากประกายไฟในงานตัด งานเชื่อม สามารถป้องกันได้อย่างไร

เมื่อพูดถึงงานตัด งานเชื่อม ทุกคนคงนึกถึงงานช่าง เนื่องจากงานตัด งานเชื่อม ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย และนอกจากต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญแล้ว ยังต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานด้วย


  1. งานตัดและงานเชื่อมคืออะไร

งานตัดเป็นการทำชิ้นงานให้มีขนาดตามที่ต้องการเพื่อนำชิ้นงานไปใช้ประโยชน์ต่อซึ่งเครื่องมือสำหรับงานตัดมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับว่าวัสดุที่เราต้องการตัดคืออะไรเช่นไม้เหล็กกระเบื้องคอนกรีตเป็นต้น

งานเชื่อมคือกระบวนการต่อวัสดุเข้าด้วยกันทั้งวัสดุที่เป็นโลหะและพลาสติกโดยเนื้อวัสดุจะรวมเข้าด้วยกันปกติใช้วิธีทำให้ชิ้นงานหลอมละลายและการเพิ่มเนื้อโลหะเติมลงในแอ่งหลอมละลายของวัสดุที่หลอมเหลวเมื่อเย็นตัวลงรอยต่อจะมีความแข็งแรง จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งงานตัดและงานเชื่อมย่อมมีอันตรายเกิดขึ้นในระหว่างที่ปฏิบัติงานและสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันจากงานตัดและงานเชื่อมก็คือประกายไฟวันนี้เราจะมาพูดถึงประกายไฟที่เกิดจากงานตัดและงานเชื่อม


  1. ประกายไฟในงานตัด งานเชื่อม มีอันตรายอย่างไร

เมื่อพูดถึงงานตัด งานเชื่อม อันตรายอย่างแรกที่นึกถึง ก็คงเป็นประกายไฟ เพราะหากมีงานตัด งานเชื่อม คงหลีกเลี่ยงประกายไฟไม่ได้ ซึ่งอันตรายจากประกายไฟมีอะไรบ้าง มาดูกัน

  • แสงจากการเชื่อมแสงจากการเชื่อม ถือเป็นประกายไฟอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน เพราะงานเชื่อมจะมีแสงจ้า

ทำให้เป็นอันตรายต่อดวงตา ซึ่งอันตรายที่เกิดขึ้นกับดวงตา เช่น ดวงตาระคายเคือง อักเสบและน้ำตาไหล และอันตรายต่อผิวหนัง เช่น ผิวหนังไหม้ รู้สึกปวดแสบปวดร้อน เป็นต้น

  • อันตรายจากการลุกไหม้และระเบิดอันตรายจากการลุกไหม้และระเบิด อาจเกิดขึ้นได้ในขณะทำตัด และการเชื่อม หากไม่มีวิธีการควบคุมการทำงานที่ปลอดภัย งานตัดและงานเชื่อมย่อมมีประกายไฟเกิดขึ้นเสมอ หากพื้นที่บริเวณที่ปฏิบัติงาน มีสิ่งของที่สามารถติดไฟได้ เช่น กระดาษ สารเคมีไวไฟ หรือการตัดภาชนะที่อาจเกิดระเบิดได้ เป็นต้น

  1. การป้องกันอันตรายจากประกายไฟในงานตัด งานเชื่อม

การทำงานตัดงานเชื่อมมีอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานหรืออันตรายที่เกิดจากการกระเด็นของประกายไฟซึ่งหากกระเด็นไปโดนวัสดุที่ติดไฟได้ก็อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้เช่นกันจึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันอันตรายจากงานตัดและงานเชื่อมเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเช่น

  • การอบรม

ผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมก๊าซ ต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงาน ที่ปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันอันตราย รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์ การตรวจสอบและบำรุงรักษา เพราะหากผู้ปฏิบัติงาน ผ่านการอบรม มีความรู้ในงานที่ทำ ก็จะสามารถทำงานได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

  • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำงานทุกงาน งานตัด งานเชื่อม ที่มีประกายไฟก็เช่นกัน จำเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานตัด งานเชื่อม ได้แก่ ถุงมือหนังหรือถุงมือผ้า กระบังหน้าลดแสงหรือแว่นตาลดแสง รองเท้านิรภัย และแผ่นปิดหน้าอกกันประกายไฟ ต้องเป็นชนิดที่สามารถป้องกันประกายไฟหรือความร้อนได้ดี นอกจากอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ต้องสวมใส่แล้ว เครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นชนิดกันสะเก็ดไฟ และที่สำคัญอย่าใส่ขากางเกงลงในรองเท้า ให้ใช้ขากางเกงคลุมรองเท้าไว้ เพราะหากเราใส่ขากางเกงในรองเท้า อาจทำให้ประกายไฟ หรือสะเก็ดไฟ กระเด็นเข้าไปในรองเท้า ทำให้ได้รับอันตรายได้

  • ระบบขออนุญาตสำหรับงานตัด งานเชื่อม

ระบบขออนุญาตทำงานตัด งานเชื่อม เนื่องจากเป็นงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ จึงจำเป็นต้องมีระบบการขออนุญาตทำงาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอันตรายจากไฟไหม้ที่อาจเกกิดขึ้น และยังมีการกำหนดอีกว่า หากทำงานที่มีประกายไฟ ต้องเลิกงานก่อนเวลาปกติ อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันไฟไหม้ที่อาจเกิดขึ้นหลังเลิกงาน 

  • การจัดการพื้นที่สำหรับงานตัด งานเชื่อม

งานตัด งานเชื่อม หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีประกายไฟเกิดขึ้น ซึ่งประกายไฟหากไม่มีการจัดการที่ดีอาจก่อให้เกิดเป็นไฟไหม้ได้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดการพื้นที่สำหรับงานตัด งานเชื่อมโดยเฉพาะ โดยพื้นที่บริเวณที่มีการทำงานต้องไม่มีวัสดุที่สามารถติดไฟได้ เช่น กระดาษ กระป๋องสเปรย์ น้ำมัน หรือวัสดุอื่น และต้อมมีอุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ไว้สำหรับพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพราะหากมีไฟไหม้เกิดขึ้นจะได้สามารถใช้ได้ทันที 

อันตรายจากงานตัด งานเชื่อม นอกจากจะมีประกายไฟแล้ว ยังมีอันตรายอื่นๆ ที่แฝงอยู่ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติมด้วย ซึ่งมาตรการอื่นๆ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอินเตอร์เน็ต

สรุป

การทำงานอบ่างปลอดภัยงานตัด งานเชื่อม งานตรวจสอบระบบไฟฟ้ามีอันตรายแฝงอยู่เสมอ แต่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการทำงานตัด งานเชื่อม คือประกายไฟ ซึ่งประกายไฟนอกจากจะมีอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้ หากไม่มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เพียงพอ ก่อนการทำงานกับประกายไฟ จึงจำเป็นต้องมีระบบขออนุญาต และผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรม รวมถึงมาตรการการป้องกันอันตรายอื่น ที่เพียงพอด้วยเช่นกัน