พฤษภาคม 15, 2022

ทำไมเราต้องตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ fire alarm system มีความสำคัญอย่างไร

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้คืออะไร

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) คือ ระบบที่ใช้สำหรับแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสมของสถานที่ติดตั้ง

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประกอบด้วยอะไรบ้าง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยพ.ศ. 2555 กำหนดไว้ว่าระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

  1. อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ใช้ทั้งระบบอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ เพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงาน และต้องสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้ทุกคนภายในอาคารได้ยินอย่างทั่วถึงเพื่อการหนีไฟ
  1. อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟ ห่างจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไม่เกิน 30 เมตร
  1. เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือสัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ
  1. กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล ต้องจัดให้มีอุปกรณ์หรือมาตรการอื่น เช่นสัญญาณไฟ หรือรหัส ที่สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1. การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ทำไมต้องตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีความสำคัญอย่างไร

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นอกจากจะเป็นข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว ยังมีความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย เพราะหากไฟไหม้เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเกิดความเสียหายตามมา อาจจะไม่เหลือแม้แต่ตัวอาคาร หากมีไฟไหม้เกิดขึ้นสามารถดับไฟได้เร็วเท่าไหร่ ความเสียหายก็ยิ่งน้อยเท่านั้น ซึ่งหน้าที่ของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คือ แจ้งเตือนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับได้ ก็จะส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม และระบบจะทำการแจ้งเตือนออกมา เมื่อมีการแจ้งเตือนนั่นหมายความว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ หรือมีความร้อน มีควัน ทำให้อุปกรณ์ตรวจจับทำงาน แต่เบื้องต้นให้เข้าใจไว้ก่อนเลยว่า เมื่อสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น นั่นหมายความว่ามีไฟไหม้เกิดขึ้น 

และที่สำคัญการตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีความจำเป็นอย่างมากที่จะทำให้เรามั่นใจว่าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของเรานั้นยังสามารถแจ้งเตือนได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานตลอดเวลา เช่น พื้นที่คลังสินค้า เพราะหากไม่มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และไม่มีคนปฏิบัติงานแล้ว หากมีไฟไหม้เกิดขึ้น ก็ไม่สามารถรู้ได้ กว่าจะรู้ไฟก็ลุกลามไปมากแล้ว ทำให้ยากต่อการดับไฟ และส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อตัวอาคาร แต่ถ้ามีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และ ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน ระบบจะส่งสัญญาณเสียงดังทั่วทั้งอาคาร ทำให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่อื่นภายในอาคาร  หรือ รปภ. ที่อยู่หน้าอาคาร สามารถรู้ได้ ว่ามีเพลิงไหม้เกิดขึ้น ทำให้สามารถแจ้งหน่วยงานดับเพลิงได้อย่างทันที และผู้ปฏิบัติงานเอง เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ ก็สามารถอพยพออกนอกตัวอาคารได้ทันเวลา ทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิต จากเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น ซึ่งการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องติดตั้งครอบทั่วทั้งอาคาร ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ เช่น พื้นที่จัดเก็บสารเคมีไวไฟ เป็นต้น

สรุป

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำหน้าที่แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้สามารถลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมาก แต่เมื่อมีการใช้งานก็ต้องมีการตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญเพาะด้าน

bangkokinspection บริการติดตั้ง และ ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยทีมงานวิศวกรมือาชีพสามารถติดต่อสอบถามได้โดยไม่เสียค่าบริการเรายินดีให้คำปรึกษาและแนวทางในการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยวิศวกรมืออาชีพ