แนะนำขั้นตอนการตรวจเครนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ขั้นตอนการตรวจเครนตามมาตรฐาน OSHA 1910.179 มาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานการใช้งานปั้นจั่นตาม OSHA 1910.179 นั้นได้มีการกำหนดให้องค์กรที่มีการใช้งานปั้นจั่นจัดให้มีการตรวจเครนอย่างเป็นประจำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงวิธีการตรวจเครนและความถี่ที่เหมาะสมในการตรวจสอบเครนมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเครน OSHA ช่วยให้เราไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและยังช่วยให้เราสามารถมีความปลอดภัยช่วยลดอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดจากความบกพร่องของเครนได้ในขณธที่ปฏิบัติงานหรือควบคุมเครน  [...]