ทำไมถึงต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีกรมโรงงาน

กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 (กรมอุตสาหกรรม) จากกฎหมายดังกล่าวทำให้นายจ้างที่เข้าข่ายจะต้องทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมายข้อ 5 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรอง ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจําทุกปีโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐานซึ่งกฎหมายได้ระบุให้ทำการตรวจตามหัวข้อดังต่อไปนี้ Single [...]